30/09/2018
Dưới đây liệt kê bảng các ký tự (chữ cái) tiếng Anh – latin tương ứng, chúng ta thường sử dụng trong khi dịch tên riêng, địa danh tiếng Nga:...

Bottom herei list the bng characters


Tiếng Nga

Latin

A a

một

B b

b

Trong

v

Gg

g

D d

d

Ee

e

Ё ё ё

e

Vâng

zh

H

z

tôi

Th

tôi

K đến

k

L l

l

Triệu phút

m

N N

n

Oh oh

o

Pn

p

P p

r

C giây

s

Tt

t

Y

bạn

F f

f

X x

h (kh)

Giờ

c

H h

ch

W w

sh

Bạn

sh

B

'

YY

y

Bb

'

Uh

e

Yu Yu

yu

Tôi là tôi

ya