29/09/2018
Bậc tự do (BTD) Khái niệm chung: BTD là số khả năng chuyển động độc lập trong không gian của khâu.

Bậc tự do (BTD)

Khái niệm chung: BTD là số khả năng chuyển động độc lập trong không gian của khâu.

Với 1 cơ cấu thì BTD của cơ cấu là số khả chuyển động của tất cả các khâu của cơ cấu đối với giá hay là số thông số độc lập để xác định hoàn toàn vị trí của cơ cấu.

Phân loại cơ cấu:

Chuỗi động: các khâu được nối với nhau bằng các khớp động được gọi là chuỗi động. Chuỗi động được phân thành:

+ chuỗi động kín và chuỗi động hở.

+ chuỗi động phẳng (các khâu nằm trong những mặt phẳng song song) và chuỗi động không gian.

Cơ cấu: theo quan điểm cấu trúc, cơ cấu là 1 chuỗi động có 1 khâu cố định còn gọi là giá, các khâu còn lại chuyển động có quy luật.

Cách phân loại cơ cấu thông dụng nhất là phân cơ cấu thành 2 loại: cơ cấu phẳng và cơ cấu không gian.

Ngoài ra tùy theo các dấu hiệu khác nhau ta sẽ có các cách phân loại khác nhau: như theo dạng tiếp xúc của các thành phần khớp có khớp thấp và khớp cao thì ta có cơ cấu toàn khớp thấp, cơ cấu có cả khớp thấp và khớp cao…Theo đặc điểm chuỗi động thì có chuỗi động kín và chuỗi động hở…

Tiếp tục cập nhật