29/09/2018
Để thực hiện các câu truy vấn Insert vào với CSDL Sql Server 2000 với các trường có nội dung tiếng Việt Unicode cấn sử dụng các ký hiệu ‘N’ trước các chuỗi Unicode như đoạn code dưới đây.
string connstr = "Data Source=Localhost;Initial Catalog=MyData;User ID=sa;Password=123";

SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr);

SqlCommand comm = new SqlCommand();

comm.CommandText = "INSERT INTO Users ([USERNAME], [PASSWORD], [Information] ('" + txtUsername.Text + "','" + txtPass.Text + "',N'" + txtInformation.Text + "')";

comm.Connection = conn;

/* Mở kết nối */

conn.Open();

/* Thực hiện câu truy vấn */

comm.ExecuteNonQuery();

Nếu để câu truy vấn không có ký hiệu ‘N’ như trên, mà chỉ để dạng ‘comm.CommandText = "INSERT INTO Users ([USERNAME], [PASSWORD], [Information] ('" + txtUsername.Text + "','" + txtPass.Text + "','" + txtInformation.Text + "')";’ trường information trong CSDL sẽ không được lưu đúng dưới dạng Unicode.