30/09/2018
Để cho textbox chỉ nhận giá trị số trong trường hợp phải nhập dữ liệu đầu vào là số, có thể thêm đoạn code sau cho sự kiên Key Down (khi đó các ký tự khác được bấm sẽ không có hiệu lực, chẳng hạn bấm phím chữ cái thì chữ cái đó không được nhập vào textbox):

Để cho textbox chỉ nhận giá trị số trong trường hợp phải nhập dữ liệu đầu vào là số, có thể thêm đoạn code sau cho sự kiên Key Down (khi đó các ký tự khác được bấm sẽ không có hiệu lực, chẳng hạn bấm phím chữ cái thì chữ cái đó không được nhập vào textbox):

if (!((e.KeyCode >= Keys.NumPad0 && e.KeyCode <= Keys.NumPad9) ||

            ((e.KeyCode >= Keys.D0 && e.KeyCode <= Keys.D9) && (!e.Shift)) ||

            e.KeyCode == Keys.Back || e.KeyCode == Keys.Delete || e.KeyCode ==

            Keys.Alt || e.KeyCode == Keys.Left || e.KeyCode == Keys.Right ||

            e.KeyCode == Keys.Shift || e.KeyCode == Keys.Home || e.KeyCode ==

            Keys.End || e.KeyCode == Keys.Decimal))

                            e.SuppressKeyPress = true;