29/09/2018
Bài viết dưới đây giúp bạn tham khảo thủ tục chuyển mã tiếng Việt TCVN sang Unicode trong MS SQL Server.
CREATE PROCEDURE sp_ConvertToUnicode
@strInput VARCHAR(4000),
@strOutput NVARCHAR(4000) OUTPUT
AS
BEGIN
  DECLARE @TCVN CHAR(671)
  DECLARE @UNICODE CHAR(671)

SET @TCVN = ',184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,168 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198
,169 ,202 ,199 ,200 ,201 ,203 ,208 ,204 ,206 ,207 ,209 ,170 ,213 ,210
,211 ,212 ,214 ,221 ,215 ,216 ,220 ,222 ,227 ,223 ,225 ,226 ,228 ,171
,232 ,229 ,230 ,231 ,233 ,172 ,237 ,234 ,235 ,236 ,238 ,243 ,239 ,241
,242 ,244 ,173 ,248 ,245 ,246 ,247 ,249 ,253 ,250 ,251 ,252 ,254 ,174
,184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,161 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,162 ,202 ,199
,200 ,201 ,203 ,208 ,204 ,206 ,207 ,209 ,163 ,213 ,210 ,211 ,212 ,214
,221 ,215 ,216 ,220 ,222 ,227 ,223 ,225 ,226 ,228 ,164 ,232 ,229 ,230
,231 ,233 ,165 ,237 ,234 ,235 ,236 ,238 ,243 ,239 ,241 ,242 ,244 ,166
,248 ,245 ,246 ,247 ,249 ,253 ,250 ,251 ,252 ,254 ,167 ,'

SET @UNICODE = ',225 ,224 ,7843,227 ,7841,259
,7855,7857,7859,7861,7863,226 ,7845,7847,7849,7851,7853,233 ,232
,7867,7869,7865,234 ,7871,7873,7875,7877,7879,237 ,236 ,7881,297
,7883,243 ,242 ,7887,245 ,7885,244 ,7889,7891,7893,7895,7897,417
,7899,7901,7903,7905,7907,250 ,249 ,7911,361 ,7909,432
,7913,7915,7917,7919,7921,253 ,7923,7927,7929,7925,273 ,193 ,192
,7842,195 ,7840,258 ,7854,7856,7858,7860,7862,194
,7844,7846,7848,7850,7852,201 ,200 ,7866,7868,7864,202
,7870,7872,7874,7876,7878,205 ,204 ,7880,296 ,7882,211 ,210 ,7886,213
,7884,212 ,7888,7890,7892,7894,7896,416 ,7898,7900,7902,7904,7906,218
,217 ,7910,360 ,7908,431 ,7912,7914,7916,7918,7920,221
,7922,7926,7928,7924,272 ,'

  IF @strInput IS NULL RETURN
  IF @strInput = '' RETURN
  DECLARE @COUNTER INT
  DECLARE @POSITION INT
  SET @COUNTER = 1
  SET @strOutput = ''
  WHILE (@COUNTER <= LEN(@strInput))
  BEGIN
    SET @POSITION = CHARINDEX(','+CONVERT(CHAR(4),ASCII(SUBSTRING(@str Input, @COUNTER, 1)))+',', @TCVN, 1)
    IF @POSITION > 0
      SET @strOutput = @strOutput + NCHAR(CONVERT(INT,SUBSTRING(@UNICODE, @POSITION+1, 4)))
    ELSE
      SET @strOutput = @strOutput + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER, 1)
    SET @COUNTER = @COUNTER + 1
  END
	RETURN @strOutput 
END