29/09/2018
Công cụ Explode View được sử dụng để tạo các thành phần riêng lẻ từ 1 lắp ráp để phân tích mối quan hệ giữa chúng. Sự nhìn dưới dạng phá vỡ của 1 lắp ráp cho phép ta nhìn nó với các thành phần riêng lẻ...

Công cụ Explode View được sử dụng để tạo các thành phần riêng lẻ từ 1 lắp ráp để phân tích mối quan hệ giữa chúng. Sự nhìn dưới dạng phá vỡ của 1 lắp ráp cho phép ta nhìn nó với các thành phần riêng lẻ.
Cách sử dụng công cụ Explode View trong ví dụ sau:

Tạo Explode View của một cụm lắp ráp được tạo thành từ 4 chi tiết, như hình sau:

Trong môi trường Assembly, từ Menu chính chọn Insert→Explode View… hoặc chọn  nút lệnh Explode View trên thanh công cụ Assembly.
Trên thanh công cụ Explode xuất hiện. Ý nghĩa của các ô trên thanh công cụ này:
Explode steps: hiển thị các bước phá vỡ lắp ráp.
Settings: chọn các thành phần trong 1 bước
Explode Direction: chọn trục xác định hướng cho 1 bước phá vỡ
Reverse Direction
: tạo chiều ngược của 1 bước khi phá vỡ khỏi lắp ráp.
Explode Distance: tạo khoảng cách của mỗi bước khi phá vỡ khỏi lắp ráp.
Để tách các chi tiết của lắp ráp trên thành từng phần riêng lẻ cần qua 3 bước sau:
Bước 1: tách các chi tiết Trục, Thân và Quả nắm khỏi lắp ráp.
Trong ô Settings lần lượt kích chọn 3 chi tiết trên.
Trong ô Explode Direction kích chọn vào 1 mũi tên chỉ trục tọa độ để tạo hướng cho bước này. Kích chọn nút Reverse Direction nếu muốn chọn chiều ngược lại.
Trong ô Explode Distance nhập khoảng cách từ cụm gồm 3 chi tiết trên đến chi tiết Đầu nối.
Kích chọn Apply để xem trước kết quả, sau đó kích nút Done để xác nhận tạo bước thứ nhất.
Trong ô Explode steps xuất hiện Explode steps 1:

Kết quả của bước 1 như hình sau:

Bước 2: Làm tương tự,  tách 2 chi tiết Quả nắm và Thân ra khỏi chi tiết Trục ta được kết quả như sau:

Bước 3: tách chi tiết Quả nắm ra khỏi chi tiết Thân cho kết quả:

Lúc này bảng Explode bao gồm 3 bước như hình sau:

Kích chọn nút Ok xác nhận kết quả trên

Trên thanh công cụ Manager chọn nút ConfigurationManager như hình sau:

Trên Menu này  hiển thị các bước vừa được tạo ra. Kích chuột phải chọn ExplView1, chọn Collapse để đưa các chi tiết về trạng thái lắp ban đầu.
Kích chọn nút Animate Collapse để mô phỏng từng bước lắp ráp các chi tiết vào cụm theo trình tự ngược lại khi tháo rời.
Tương tự có thể chọn Explode để tháo rời các chi tiếp trong cụm lắp và chọn Animate Explode để mô phỏng từng bước tháo rời các chi tiết theo thứ tự tạo ở trên.