29/09/2018
Với mỗi người tùy thuộc vào môi trường học tập, làm việc nên tạo bản vẽ mẫu với các Layer, Text Style, Dimension Style… và môi trường làm việc riêng phù hợp với tiêu chuẩn của lĩnh vực của mình.

Khi tạo bản vẽ mẫu, đầu tiên phải tạo các Layer. Các Layer có thể được đặt tên tùy ý nhưng nên đặt tên tiếng Việt không có dấu. Trong bản vẽ không nên gán cho các Layer các thuộc tính: color, linetype, lineweigh với giá trị cụ thể  mà các thuộc tính này để ở giá trị ByLayer.

Hạn chế sử dụng các lệnh Block (tạo khối) vì khi đó ta khó quản lý các đối tượng này ở dạng Layer và các thuộc tính của nó.
Lệnh Dtext (tắt dt) được dùng để gõ các ký tự thông thường, lệnh Text (t) hay Mtext (mt) chỉ dùng khi ta phải gõ những ký tự đặc biệt và các chỉ số, số mũ, dung sai…

Khi làm việc với bản vẽ hiện tại mà có các Layer, Text style, Dimension style… hoặc các Block không được dùng đến, có thể loại chúng ra khỏi bản vẽ bằng lệnh Purge.
            Command: purge (hoặc pu)
            Trong AutoCAD sẽ hiển thị bảng:

            Đánh dấu vào nút “View items you can purge” và trong ô “Items not used in drawing” chọn 1 trong các Block, Layer… không được sử dụng trong bản vẽ và chọn nút “Purge” ở dưới để loại nó ra khỏi bản vẽ. Cũng có thể chọn nút “Purge All” để loại tất cả các Block, Layer…  không được sử dụng.
            Khi làm việc với AutoCAD có thể gặp những lỗi sau:
            Lỗi 1: không thực hiện được lệnh khi chọn đối tượng trước và chọn lệnh sau.
            Lỗi 2: khi kích chuột chọn đối tượng thì chỉ chọn được 1 đối tượng, khi kích chọn đối tượng thứ 2 thì đối tượng 1 mất chọn.

            Nếu gặp những lỗi trên thì cách khắc phục như sau:
            Lỗi 1: do trong AutoCAD có biến PickFirst cho phép hoặc không cho chọn đối tượng trước khi thực hiện lệnh tùy thuộc vào giá trị hiện tại của biến.
             Biến Pick First có 2 giá trị:
            + PickFirst = 1 cho phép chọn đối tượng trước
            + PickFirst = 0 không cho chọn đối tượng trước
             Lúc đó ta thực hiện lệnh sau:
            Command: pickfirst
            Enter new value for PICKFIRST <0>: chọn 1 và nhấn Enter. 
            Lỗi 2: do trong AutoCAD có biến PickAdd cho phép chỉ chọn 1 đối tượng hoặc có thể kích chọn thêm các đối tượng tùy thuộc vào giá trị hiện tại của biến.
            + PickAdd =0  cho phép chỉ kích chọn 1 đối tượng
            + PickAdd = 1 cho phép kích chọn thêm các đối tượng khác
            Lúc đó ta thực hiện lệnh sau:
             Command: pickadd  
             Enter new value for PICKADD <0>: chọn 1 và nhấn Enter