29/09/2018
Trong một số trường hợp bạn cần lưu kết quả thực hiện dòng lệnh (DOS) với trình cmd.exe ra file mà không cần hiển thị kết quả trên màn hình. Chẳng hạn khi bạn muốn xem liệt kê thư mục hoặc ổ đĩa xem có những File, Folder nào, bình thường sử dụng lệnh Dir, kết quả sẽ xuất ra màn hình.

Để lưu kết quả ra file, cuối mỗi lệnh bạn thêm: > tenfile

Ví dụ sau lưu kết quả thực hiện lệnh dir ra file C:\dirC.txt:

Bạn mở Run, gõ Cmd. Tại dấu nhắc bạn gõ lệnh: dir c: > C:\dirC.txt  rồi bấm Enter. Kết qủa sẽ được lưu trong file C:\dirC.txt.

Bạn có thể thực hiện cách trên để lưu kết quả của lện khác: tree, dir, .....

 Ví dụ kết quả lưu lệnh ping:

Pinging mail.ru [194.67.57.26] with 32 bytes of data:

Reply from 194.67.57.26: bytes=32 time=434ms TTL=115

Reply from 194.67.57.26: bytes=32 time=435ms TTL=115

Reply from 194.67.57.26: bytes=32 time=423ms TTL=115

Reply from 194.67.57.26: bytes=32 time=434ms TTL=115

Ping statistics for 194.67.57.26:

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

    Minimum = 423ms, Maximum = 435ms, Average = 431ms