30/09/2018
Trong SolidWorks 2005 tích hợp sẵn một module của phầm mềm COSMOSXpress 2002 cho phép ta tính toán, mô phỏng ứng suất và biến dạng của kết cấu dầm bị ngàm một đầu.

Để sử dụng công cụ này, từ Menu chính chọn Tools → COSMOSXpress làm xuất hiện hình sau:

Trong bảng trên kích chọn ô Options…Trong ô System of units chọn hệ đơn vị sử dụng.
SI: hệ đơn vị quốc tế
English (IPS):hệ đơn vị Anh
Chọn Next
Trong ô Material chọn vật liệu của dầm trong thư viện vật liệu như hình sau:

Chọn Apply
Chọn Next
Trong ô Restraint kích chọn bề mặt của dầm bị ngàm cố định như hình sau:

Chọn Next
Trong ô Load chọn kiểu tải trọng tác dụng lên dầm.

Force: tải trọng là lực (N)
Pressure: tải trọng là áp suất (N/m^2)
Chọn Next
Chọn bề mặt đặt tải trọng lên như hình sau:

 

Chọn Next, 1 bảng hiện ra cho phép nhập vào giá trị của lực hoặc của áp suất, phương và chiều của tải trọng.
Normal to each selected face: phương của tải trọng vuông góc với bề mặt chọn
Normal to a reference plane: phương của tải trọng vuông góc với 1 mặt tham chiếu
Flip direction: đảo ngược chiều tải trọng
Show symbol: hiện ký hiệu của tải trọng
Chọn Next. Trong ô Analyze hiện ra bảng sau:

Yes: chế độ cài đặt sẵn
No: thay đổi các cài đặt có sẵn

Chọn Next làm xuất hiện hình sau cho phép ta thay đổi kích thước của mỗi phần tử ta sẽ chia từ mô hình trên. Nếu chọn kích thước của các phần tử nhỏ sẽ cho một kết quả chính xác hơn nhưng lại cần thời gian tính toán nhiều hơn.

 

Chọn Next. Kích chọn ô Run cho quá trình tính toán như sau:

Trong ô Resulfs đánh dấu vào một trong các lựa chọn sau:
Show me the strees distribition in the model:
  hiển thị kết quả phân bố ứng suất
Kích chọn Next xuất hiện hình sau:

Tương tự với các tuỳ chọn khác.
Show me the displacement distribution in the model: hiển thị kết quả phân bố sự dịch chuyển của dầm.
Kích chọn Next xuất hiện hình sau:

Với 2 lựa chọn này ta có thể xem mô phỏng sự biến dạng và chuyển dịch của dầm bị ngàm một đầu dưới tác dụng của tải trọng bằng cách nhấn nút Play như hình trên. Nó còn cho phép ghi ra file .AVI để có thể xem trên các phần mềm Media Player.