29/09/2018
- Mở chương trình DOS: cmd - Gõ: telnet server.com 25 (Nếu bạn sống ở Canada, dùng 23) (Ở đó "server.com" là tên của smtp server mail của bạn, ví dụ smtp-server.austin.rr.com). Bạn có thể nhận được thông tin này bằng cách kiểm tra thông tin tài khoản email của bạn bằng các trình duyệt email bình thường....
- Mở chương trình DOS: cmd
- Gõ: telnet server.com 25 (Nếu bạn sống ở Canada, dùng 23) (Ở đó "server.com" là tên của smtp server mail của bạn, ví dụ smtp-server.austin.rr.com). Bạn có thể nhận được thông tin này bằng cách kiểm tra thông tin tài khoản email của bạn bằng các trình duyệt email bình thường.
- Gõ  HELO server.com.
- Gõ  MAIL FROM you@server.com.
- Gõ  RCPT TO Friend1@anotherserver.com, friend_two@someotherserver.org, friend.3three@Someserver.com, v.v...
- Để viết nội dung thư, gõ DATA, sau đó viết nội dung. Để kết thúc nội dung, bấm ký tự kết thúc <CR>.<LF> Enter

Thông tin quan trọng:

- Có thể thêm dấu ":" sau "mail from:" và trước "rcpt to:"

Có thể sử dụng để gửi email dưới tên (email) khác.

- Một số server cũng cho phép 'ELHO' thay cho 'HELO'

Lưu ý:

Hotmail và một số dịch vụ email khác không cho phép telnet truy cập mail server.