30/09/2018
Để tạo số ngẫu nhiên trong .Net Framwork chúng ta cần sử dụng class Random. Có thể khởi tạo sử dụng class này như sau (trong bài viết này chúng tôi viết theo cú pháp C#, với VB .Net hoàn toàn tương tự):

Để tạo số ngẫu nhiên trong .Net Framwork chúng ta cần sử dụng class Random. Có thể khởi tạo sử dụng class này như sau (trong bài viết này chúng tôi viết theo cú pháp C#, với VB .Net hoàn toàn tương tự):

//Khởi tạo sử dụng Random class trong C#
Random RandomCls = new Random();

'Với VB.NET
Dim RandomCls As New Random()

Tạo số nguyên (Integers) ngẫu nhiên

Sau khi khởi tạo class như trên, bạn có thể sử dụng phương thức Next để tạo số ngẫu nhiên:

//C#
int RandomNum = RandomCls.Next();

'VB.NET
Dim RandomNum As Integer
RandomNum = RandomCls.Next()

Giá trị của RandomNum sẽ nhận được trong khoảng từ 1 đến 2,147,483,647.

Trong nhiều tình huống lập trình chúng ta cần tạo số ngẫu nhiên trong khoảng a-b, ví dụ trong khoảng từ 2 đến 10 chúng ta sử dụng phương thức Next như sau:

//C#
int RandomNumr = RandomCls.Next(2, 10);

'VB.NET
Dim RandomNum As Integer
RandomNumr = RandomCls.Next(2, 10)

Lưu ý, lỗi ArgumentOutOfRangeException sẽ được trả về nếu giá trị lớn nhất bé hơn (chẳng hạn khi gọi RandomCls.Next(10, 2)).

Nếu chúng ta muốn tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến một số nào đó, số này phải lớn hơn 0, chẳng hạn 0 – 10:

//C#
int RandomNum = RandomCls.Next(10);

'VB.NET
Dim RandomNum As Integer
RandomNum = RandomCls.Next(14)

Tạo số thực (Floating Point Numbers) ngẫu nhiên

Tương tự như số nguyên, số thực có thể được tạo ngẫu nhiên như sau (giá trị từ 0.0 đến 1.0):

// C#
double RandomNum = RandomCls.NextDouble();

'C VB.NET
Dim RandomNum As Double
RandomNum = RandomCls.NextDouble()