30/09/2018
Lập trình Multi Thread cho phép bạn thực hiện nhiều tiến trình cùng lúc. Chẳng hạn chúng ta cần  xây dựng hàm myfunction để thực hiện...

Lập trình Multi Thread cho phép bạn thực hiện nhiều tiến trình cùng lúc. Chẳng hạn chúng ta cần  xây dựng hàm myfunction để thực hiện một công việc nào đó. Khi gọi hàm này thì trong chương trình thì chương trình sẽ thực hiện tuần tự hết các câu lệnh và thoát khỏi hàm chúng ta mới sử dụng được các điều khiển khác. Vậy nếu như thao tác chúng ta thực hiện trong hàm myfunction thực hiện với thời gian dài và chúng ta không thể chuyển sang các thao tác, điều khiển khác. Ví dụ như trong trường hợp hàm của chúng ta thực hiện quét ổ đĩa tìm file, để có thể tạo nút bấm Stop chúng ta dùng Multi Thread như sau:

ThreadStart thStart = new ThreadStart(myfunction);

Thread myThread = new Thread(thStart);

myThread.Start();

Như vậy trong quá trình hàm myfunction chạy có thể thoải mái bấm các nút lệnh hay thiết kế các lệnh làm việc theo yêu cầu (pause, stop, exit,....).