Một nhân viên pre-sales sẽ có nhiệm vụ và trách nhiệm trong những công việc sau

- Nhân viên pre-sales có trách nhiệm trong việc tư vấn các giải pháp tốt nhất, tích hợp công nghệ thông tin cho khách hàng.

- Thực hiện việc tư vấn thiết lập các dự án về các sản phẩm, xác định được thời gian và tiến độ thực thi kế hoạch đó.

- Đảm nhiệm việc xây dựng các báo cáo tiền khả thi, các báo cáo khả thi, thiết kế về kỹ thuật cũng như viết những hồ sơ để chào thầu.

- Thực hiện các công việc kiểm tra, hiệu chỉnh và để xuất giải pháp cho những vấn đề về kỹ thuật và hỗ trợ cho việc chuyển giao các thiết kế.

- Nhân viên pre-sales cũng kết hợp với bộ phận kinh doanh để gặp gỡ các đối tượng khách hàng và hỗ trợ trong việc triển khai các dự án của doanh nghiệp với khách hàng.

- Tiến hành phân tích và trực tiếp viết các tài liệu để trình bày về những giải pháp cho khách hàng.

- Là những người cập nhật những thông tin một cách chính xác, phân tích cụ thể các giải pháp về công nghệ, các sản phẩm liên quan đến công việc.

- Nhân viên pre-sales là người thiết lập các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, phân phối.

Tham khảo